Polityka Prywatności


Zefir 10 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 0000742597 („Administrator”), w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym, Administrator informuje, że:

1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: (i) wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub (ii) do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub (iii) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub (iv) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także (v) na podstawie Państwa zgody - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody;

2. podane dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b), c) i lit. f) RODO;

3. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów, natomiast w przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora na czas ich realizacji. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody;

4. przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

5. przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa;

7. dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;

8. podanie danych jest dobrowolne.